Vertel & Deel

Practice What You Preach:  Evolva Werkplekleren 3.0 en coöperatie Verbindend Leiden kiezen voor een vernieuwende vorm van samenwerking. Zowel in de kern van hun beider visie als in hun operationele aanpak zit veel overlap. “Krachtenbundeling past bij deze tijd" aldus bestuurders Leon Poels (Evolva) en Ward Vijgen (Verbindend Leiden), “niet enkel om efficiency- of synergievoordelen, maar vooral als actieve inbreng en mede-eigenaarschap van iedereen voor de grote veranderingen om ons heen.”

 

“Het gaat met name om het verzet tegen de oprukkende cultuur van wantrouwen, bureaucratie met ontzieling van het vak als gevolg”

Anders, anders, anders…

"De vele, snelle en diepgaande veranderingen in de samenleving - op technologisch, economisch en maatschappelijk gebied zoals onder andere communicatietechnologie, big data, robotica, duurzaamheid, kennisdynamiek en vergrijzing - vragen om andere antwoorden en oplossingen dan pakweg tien jaar geleden,” aldus Ward Vijgen, “werkgevers én werknemers staan voor bijzonder grote en belangrijke uitdagingen. Bestuurders beseffen dat zowel werken als leren in de nabije toekomst fundamenteel anders zal zijn: andere vormen van arbeid, functieverdeling, werken, leiderschap en vakmanschap dienen zich aan. Ook samenwerking in de eigen organisatie, tussen organisaties en met de regio gaat anders verlopen. Onze werknemers worden in een andere rol gezet, ze gaan aan de slag met meer zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid. Bestuurders hebben de taak om hun organisatie hierop aan te passen en de werknemers hierbij te helpen.” 

Nieuw leiderschap

“Het leren op de werkplek met en van elkaar is een mooie manier om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten,” stelt Leon Poels. Sommigen medewerkers worden al meer geconfronteerd en opgeleid met vormen van zelfsturing en probleemoplossing, anderen moeten er nog mee aan de slag. Technologische veranderingen en de kennisdynamiek omtrent leren op de werkplek maakt dat meer en meer onderwijsinstellingen ook de kant opgaan van leren en opleiden in de echte beroepspraktijk. Leon: “Uit de pilots van Evolva hebben we onder andere geleerd om anders te kijken naar de leidinggevenden. Zo is vertrouwen een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren op de werkplek; in een veilig leerklimaat moet je in een open cultuur samen kunnen - en durven - reflecteren op gemaakte fouten. In zo’n cultuur worden medewerkers mede-eigenaar van alles wat ze doen, komt er weer passie voor wat ze geleerd hebben en nog bijleren.” En of dat nu gaat over industrie of zorg, in de basis gaat het hier, volgens Leon Poels en Ward Vijgen om exact hetzelfde: Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Met en door elkaar

Bij zowel de Coöperatie Verbindend Leiden als bij Evolva Werkplekleren zijn kennisdeling en het reflecteren op ervaringen belangrijke pijlers. Ward Vijgen gelooft dat dit delen van kennis en ervaringen niet moet via de hiërarchie, maar met en door elkaar. Scholen gaan hun kennis daarom ook meer en meer ontsluiten zodat teams en medewerkers echt mede-eigenaar kunnen worden van hun eigen leerprocessen. Met werkplekleren ga je vooral pragmatisch aan de slag, op maat en met tools van en voor het team. Het doel is mensen ruimte te geven en te laten leren c.q. te ervaren hoe het is om in hun eigen kracht te staan, bij hun passie uit te komen, persoonlijke leiding te nemen, om mede-eigenaar te worden van de transitie. 

Loslaten

Samen op pad gaan, betekent ook dat je elkaar nodig hebt om zelf verder te kunnen en dat je elkaar een inkijk in de eigen keuken gunt. Evolva en de Coöperatie Verbindend Leiden gaan samenwerken. De intentie is om actief te participeren in elkaars programma. Hoe? Ward: “Dat willen we samen onderzoeken en ontdekken. Deze manier van leren door te doen, past en beklijft veel beter. De werkomgeving voor onze medewerkers is veel dynamischer geworden en daagt uit om te leren. Zo zit het ook voor bestuurders. Ook wij leren de scheiding tussen theorie en praktijk los te laten. Al doende leren we zo om nieuwe vormen van samenwerking op te zetten.” Leon Poels knikt bevestigend: “Dát is werkplekleren.”

Log in