Evolva : het experten team

Alle leden van de experten team zijn gepokt en gemazeld in alles wat met werkplekleren te maken heeft. Zij waren al lang met werkplekleren bezig – ieder van hen heeft zo z’n eigen specialisatie – voordat het (weer) ‘in de mode kwam’. Van die ervaring, en van hun uitgebreide netwerk, maken we graag en dankbaar gebruik: denk dan aan kritische reflectie, sparren, dieper ingaan op bepaalde thema’s en antwoorden op prangende vragen. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten voor wisselende groepen rond actuele thema’s. Ook daar zijn de leden van de experten team graag geziene gasten. Hieronder een korte kennismaking.

Marcel van der Klink

236x236 Marcel van der KlinkDr. Marcel van der Klink werkt als universitair hoofddocent bij het Welten Instituut (voorheen CELSTEC, OTEC) van de Open Universiteit en als lector ‘Professionalisering van het onderwijs' bij de Hogeschool Zuyd. Hij studeerde andragogiek aan de Radboud Universiteit en promoveerde op een studie naar de effectiviteit van werkplekopleidingen bij Postkantoren BV en KPN.

In zijn werk als onderzoeker en consultant staat het leren van professionals centraal, waarbij het accent ligt op informeel leren, leren op de werkplek en competentie- ontwikkeling. Marcel van der Klink coördineert een wetenschappelijke studie naar de effecten van werkplekleren binnen de organisaties die zijn aangesloten bij Evolva. Ook deelt hij zijn kennis en zijn mening via de blogs voor deze website. Samen met collega en mede-klankbordlid Peter Sloep schreef hij onder andere het boek ‘Leernetwerken’. De auteurs hebben daarbij rijkelijk geput uit hun ervaringen met opdrachtgevers en uit (eigen) onderzoek. Dit boek is bestemd voor professionals die in bedrijven en organisaties verantwoordelijk zijn voor het vraagstuk van kennisontwikkeling en voor het leer- en opleidingenbeleid.

Peter Sloep

peter sloepDr. Peter Sloep begon zijn lange loopbaan bij de Open Universiteit als cursusontwikkelaar en richtte zich later op onderwijskundig onderzoek. Hij is hoogleraar ‘Leren in en met sociale netwerken’ aan het Welten Instituut van de Open Universiteit. Tot 2014 leidde hij de Lerarenuniversiteit, een expertisecentrum op het gebied van de professionalisering van docenten in het voortgezet-, basis- en beroepsonderwijs. Voordien leidde hij onderzoek naar professionalisering in en met online sociale netwerken. Zijn specifieke expertise strekt zich uit van leer- en instructieontwerp, open leermiddelen en cursussen, masssive open online courses (MOOCs), leertechnologieën in het algemeen en leertechnologie-standaarden in het bijzonder, tot kennisdeling en kenniscreatie in communities en netwerken. Op zijn website is zijn volledig CV te vinden. De prikkelende inleiding van zijn blogswillen we u niet onthouden:

"Stories to TEL (= Technology Enhanced Learning): This is Peter Sloep's blog on all things Technology Enhanced Learning.Though there is a particular focus on social aspects of online and networked learning, other things may appear as well."

Robert-Jan Simons

robertjansimonsDe emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, prof. dr. Robert-Jan Simons, studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs-/ ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. LFW de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien werkt hij als hoogleraar in ‘didactiek in digitale context’ aan de Universiteit Utrecht. Vanaf januari 2000 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: Nederlandse School voor Onderwijsmanagement waar hij zich in zijn onderwijs richtte op de thema’s ‘leiding geven aan leren’ en ‘onderzoek in de school’. Per 1 januari 2014 is hij met emiraat en zet hij zijn werkzaamheden voort vanuit zijn nieuwe bureau: Visie op Leren.

Joseph Kessels

joseph kesselsDuurzaam leren en organiseren: het loopt als een rode draad door het werk van Prof. dr. Joseph Kessels. Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit, The Learning Company, dat in de afgelopen dertig jaar uitgroeide tot een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. Tot en met 2010 is hij aan dit professionele netwerk verbonden gebleven. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Uit zijn inleiding op de website

"Misschien is het wel een diepe overtuiging die me in beweging brengt: de gedachte dat er méér in mensen zit dan hun omgeving in de regel toestaat om te laten zien."

Joseph Kessels is hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente. En sinds 2011 ook hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit, werkzaam bij het Welten Instituut in het aandachtsgebied 'Doceren en Docentprofessionalisering'. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal. Hij heeft een specifieke belangstelling voor Gespreid Leiderschap en de relatie met professionele ontwikkeling van medewerkers. Hij verzorgde tal van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties op deze terreinen.

Wilfred Rubens

oufotowrDe ontwikkeling van (aankomende) professionals en organisaties (oftewel leren) boeit me mateloos. “Leren en ontwikkelen” levert een belangrijke bijdrage aan het succes, welzijn en geluk van werknemers, organisaties en de samenleving als geheel. Sinds het begin van mijn studie ben ik geboeid door dit onderwerp.

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met internettechnologie, zag ik meteen de potentie ervan voor “leren en ontwikkelen”. Niet alleen vanwege de enorme hoeveelheid informatie die toegankelijk werd via het wereldwijde web, maar vooral vanwege de interactiemogelijkheden. Ik beschouw internettechnologie als ‘enabler’ en katalysator om “leren en ontwikkelen” meer effectief, efficiënt en aantrekkelijk te maken.  In het Engels spreekt men van “technology enhanced learning: TE-learning. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Vanaf 1 maart 2015 houd ik me als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, projectleider, blogger en docent bezig met het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Ik wil individuen en organisaties enthousiasmeren, ondersteunen, adviseren, slimmer en bekwamer helpen maken en begeleiden. Die onafhankelijkheid vind ik van groot belang. De vragen van individuen en organisaties moeten centraal staan, en niet een bepaald product (al kan ik best enthousiast over een bepaald product zijn).

Loek Nieuwenhuis

loek nieuwenhuisLoek Nieuwenhuis is lector Beroepspedagogiek. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Eerder was hij werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente en als senior onderzoeker bij IVA, Stoas Onderzoek, Risbo en RION.

Het lectoraat Beroepspedagogiek richt zich op de ontwikkeling van vakmanschap - het 'ergens goed in worden' - van jonge mensen tijdens hun beroepsgerichte loopbaan. Deze ontwikkeling begint in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maar de doorontwikkeling tot vakvolwassenheid en expertniveau vraagt nog jaren van begeleid oefenen en praktijkervaring.Professionele groei is een permanent proces, waarop verschillende factoren invloed hebben: loopbaanbeslissingen, verbetering en vernieuwing van werkprocessen en producten, bijblijven bij technologische en sociaal-economische ontwikkelingen en persoonlijke interesses. De werkomgeving vormt dus een belangrijke leeromgeving. Werkplekleren is dan ook een centraal thema binnen het lectoraat Beroepspedagogiek.

Log in